Thư Viện Học Liệu Mở Việt Nam

Khám phá 22.245 tài liệu, 525 tuyển tập từ 13.138 tác giả
Tài liệu Tiêu biểu
Tác giả Tiêu biểu
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
University of Illinois at Urbana-Champaign
Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hỗ trợ phát triển: